Strona główna / Deklaracja dostępności

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.11.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Wszystkie treści są dostępne dla osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor: Joanna Sawicka, gbpherby@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3574070.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

FILIA OLSZYNA

Biblioteki w Olszynie mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Przed budynkiem nie ma parkingu, ale istnieje możliwość wjazdu na parking wewnętrzny. Do biblioteki prowadzi wejście główne ze schodami, przy których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenie biblioteki zlokalizowane jest na parterze.

FILIA HADRA

Biblioteka w Hadrze mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Parking znajduje się przed wejściem głównym budynku. Wejście do biblioteki usytuowane jest z boku budynku i prowadza do niego schody- 8 stopni. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość telefonicznego przywołania pracownika biblioteki.

FILIA LISÓW

Biblioteka w Lisowie mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Wejście do biblioteki prowadzi przez drzwi główne budynku ze chodami, natomiast podjazd dla wózków inwalidzkich usytuowany jest przy wejściu bocznym i prowadzi na poziom, na którym znajdują się pomieszczenia biblioteki. Parking dla czytelników znajduje się wzdłuż budynku.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HERBACH / UL. LUBLINIECKA

Biblioteka mieści się w budynku parterowym. Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z parkingu przeznaczonego dla czytelników. Między parkingiem a wejściem znajduje się krawężnik (brak podjazdu dla wózków). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość telefonicznego przywołania pracownika biblioteki.

ODDZIAŁ DLA DZIECI / U. KATOWICKA

Biblioteka mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Do biblioteki prowadzi wejście boczne od strony wewnętrznego parkingu. Klatka schodowa z 4 stopniami schodów nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przywołania telefonicznego pracownika biblioteki.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Joanna Sawicka
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 958
Opublikował: Joanna Sawicka
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry