Strona główna / Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach

 

 

Postanowienia wstępne

§1

 1. Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach zwany dalej regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki.
 2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych utworzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

§2

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
 • Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach,
 • Niniejszego regulaminu.

 

 

Zakres działania Biblioteki

§3

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach realizuje zadania:

 1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 3. Działalność informacyjno - bibliograficzna,
 4. Działalność kulturalno - oświatowa, popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. Działalność instrukcyjno - metodyczna na rzecz filii bibliotecznych,
 6. Sprawy administracyjno - gospodarcze i kadrowe.

 

 

Gospodarka finansowa Biblioteki

§4

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji przyznanej z budżetu Gminy, a także ze środków własnych, darowizn, subwencji i innych dochodów.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty za książki zniszczone i niezwrócone w terminie.
 4. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki.

 

 

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach

§5

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucja kultury wchodzącą w skład sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.
 3. Siedziba Biblioteki mieści się w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31.
 4. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 5. Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
 6. Księgowość i sprawy kadr prowadzi Główny Księgowy.
 7. Zakres czynności dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii opracowuje  i zatwierdza Dyrektor.
 8. Pracownicy Biblioteki wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności.
 9. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek:
  1. sumiennego i terminowego wykonywania powierzonych zadań służbowych,
  2. przestrzegania dyscypliny pracy,
  3. przestrzegania zasad BHP i ppoż.,
  4. przestrzegania zasad etyki zawodowej w kontaktach z użytkownikami, zwierzchnikami i współpracownikami.
 10. Pracownicy Biblioteki rozliczają się z wykonywanej pracy bezpośrednio przed Dyrektorem.

§6

Biblioteka prowadzi oddział dla dorosłych, dzieci oraz filie:

 • filia Olszyna
 • filia Lisów
 • filia Hadra

 

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§7

Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:

 1. Opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 2. Prawidłową organizację pracy,
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 4. Przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych,
 5. Stosowanie zarządzeń , instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,
 6. Należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,
 7. Dokształcanie i doskonalenie pracowników własnej sieci,
 8. Prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej,
 9. Rozwój i upowszechnianie czytelnictwa,
 10. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,
 11. Pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych na wniosek ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
 12. Racjonalną gospodarkę majątkiem Biblioteki.

 §8

Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego:

 1. Sporządzanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
 2. Prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności z tytułu niedoborów i szkód oraz innych roszczeń spornych i zysków nadzwyczajnych,
 4. Tworzenie rezerw na rozliczenia z tytułu robót i usług oraz innych zobowiązań
 5. Prowadzenie ewidencji analitycznej zakupów materiałów, usług, sprzedaży i inwestycji;
 6. Sporządzanie poleceń księgowania;
 7. Występowanie do dyrektora biblioteki z wnioskami o przeprowadzanie inwentaryzacji majątku biblioteki w określonych w procedurach terminach oraz ich rozliczanie;
 8. Windykacja należności i roszczeń występujących na kontach rozrachunkowych, w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego
 9. Nadzór nad prowadzenie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w bibliotece
 10. Prowadzenie wszelkich czynności związanych z wynagrodzeniem pracowników:
  1. gospodarka funduszem wynagrodzeń,
  2. nadzór nad sporządzaniem list wypłat
  3. nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z wypłatą zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń (ZUS)
  4. nadzór nad ewidencją zarobków, wydawanie pracownikom zaświadczeń i potwierdzeń
  5. dokumentacja emerytalno-rentowa
  6. nadzór nad egzekucją z wynagrodzenia pracownika na podstawie orzeczeń uprawnionych organów
  7. nadzór nad ewidencją niepodjętych plac
  8. nadzór nad kontrolą oświadczeń- naliczanie i pobór podatków
  9. sporządzanie zestawień dla celów bankowych i potrzeb własnych
 11. Naliczanie odpisów i realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 12. Stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z procedurami ustalonymi przez dyrektora
 13. Nadzór nad prowadzeniem kasy oraz wszelkiej z tym związanej dokumentacji i zabezpieczeniem zgodnym z przepisami.
 14. Naliczanie kar i odsetek odbiorcom za nieterminowe uregulowanie należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, sprawdzenie i opiniowanie obcych not odsetkowych.

§9

Zakres obowiązków na stanowisku bibliotekarza:

 1. Całokształt prac związanych z obsługą czytelników.
 2. Gromadzenie, inwentaryzacja i selekcja zbiorów.
 3. Organizowanie różnych form pracy kulturalno- oświatowej.
 4. Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi.
 5. Opracowanie sprawozdań i statystyk.
 6. Udział w naradach, szkoleniach organizowanych dla pracowników Biblioteki.

 

 

Postanowienia końcowe

§10

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

 

§11

 1. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników biblioteki.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Biblioteki.

 

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzgodniono z Wójtem Gminy Herby

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Joanna Sawicka
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 781
Opublikował: Joanna Sawicka
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry