Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach

UCHWAŁA NR XXIII/213/13
RADY GMINY HERBY
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Herbach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Herbach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Józef Kozielski

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/213/13
Rady Gminy Herby
z dnia 13 marca 2013 r.


STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HERBACH

Przepisy ogólne


§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach, zwana dalej „Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2012 r. poz. 406)
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4) Niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest lokal przy ul. Lublinieckiej 31 w Herbach, a terenem działania jest Gmina Herby.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Herby.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek.

§ 6. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach.
2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Herby.

§ 7. Biblioteka używa pieczątkę podłużną w brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31".

Cele i zadania Biblioteki

§ 8. Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2) Pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno – bibliograficznego na terenie gminy Herby. Współpracuje z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.
3) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, a także chorych i niepełnosprawnych.
4) Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, kulturę regionalną i czytelnictwo.
5) Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
6) Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
7) Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 10. Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 11. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, biblioteczne placówki filialne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Biblioteka centralna w Herbach, ul. Lubliniecka 31 wraz z oddziałem dla dzieci i młodzieży w Herbach przy ul. Katowickiej 6,
2) Filia nr 1 w Lisowie, ul. Szkolna 2,
3) Filia nr 2 w Hadrze, ul. Szkolna 29,
4) Filia nr 3 w Olszynie, ul. Szkolna 4.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności jego wykonania.
2. Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki są pokrywane z przychodów.
4. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki, w zakresie dopuszczonym przez ustawę a wpływy z tego tytułu przeznacza się na cele statutowe.

§ 17. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. usługi kserograficzne, udostępnianie internetu.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 18. 1. Obsługę finansowo – księgową Biblioteka prowadzi samodzielnie .
2. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

Postanowienia końcowe.

§ 19. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Joanna Sawicka
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 2 868
Opublikował: Joanna Sawicka
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry